Phone New Fax New

Error: No articles to display

Tuesday, 22 March 2016 09:40

การหล่อลื่นคืออะไร

Written by 
Rate this item
(0 votes)

     การหล่อลื่นเป็นกระบวนการลดการเสียดทาน การเสียดทานเป็น คำสำคัญ ที่จะทำให้เข้าใจเกี่ยวกับการหล่อลื่น ดังนั้นในส่วนแรกจะเป็นการให้คำจำกัดความเรื่องการเสียดทาน สาเหตุ และผลกระทบของการเสียดทาน สำหรับส่วนหลังจะเกี่ยวข้องกับการหล่อลื่น น้ำมันหล่อลื่นทำงานอย่างไร การใช้งานที่แตกต่างกัน และปรับปรุงสมบัติการหล่อลื่นของผลิตภัณฑ์ของแผนกผลิต OMEGA อย่างไร

การเสียดทาน:

     การเสียดทานหมายถึงแรงที่เกิดขึ้นระหว่างผิวของวัสดุสองชนิดที่สัมผัสกัน และเกิดการต้านการเคลื่อนที่ของวัสดุหนึ่งกับอีกวัสดุหนึ่ง กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ การเสียดทานคือสัมผัสของการต้านเมื่อวัสดุสองชนิดขัดถูกัน หากไม่มีการตรวจสอบการเสียดทานที่เกิดขึ้นจะเป็นต้นเหตุ ให้เครื่องจักร และอุปกรณ์ ถูกทำลาย แต่แรงเสียดทานไม่สามารถถูกกำจัดออกไปได้หมด ( อย่างน้อยที่สุดไม่สามารถทำได้ที่อุณหภูมิเหนืออุณหภูมิศูนย์สัมบูรณ์ – 459 องศาฟาเรนต์ไฮต์ ) ดังนั้นเกณฑ์ที่สำคัญที่สุดในการให้คำจำกัดความแก่การหล่อลื่นก็คือ การลดแรงเสียดทานลงมากที่สุด การเสียดทานทำให้ เกิดการเสียหายของพื้นผิว ที่มาขัดถูกัน ซึ่งเรียกกันในภาษาพื้นเมืองว่าการสึกหรอ ผลกระทบอื่นๆ ของการเสียดทานก็คือการสูญเสียพลังงานเพราะพลังงานปริมาณมากขึ้นต้องนำมาใช้เพื่อเอาชนะแรงเสียดทาน ถ้าการเสียดทานยังคงเกิดขึ้นต่อไปโดยไม่มีการหล่อลื่น ความร้อนก็จะเกิดขึ้น( แบบเดียวกับที่เมื่อนำไม้สองชิ้นมาถูกัน ) ผลก็คือเครื่องจักรถูกทำลายการเสียดทานก่อก็ให้เกิดความเสียหายได้อย่างไร? ถ้ามี ผิวโลหะ แม้จะดูว่าเรียบแต่หากส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์แล้วจะเห็นว่าที่พื้นผิวมีความ ขรุขระ  ซึ่งเป็นสาเหตุพื้นฐานของการเสียดทาน เมื่อผิวของโลหะเลื่อนไถลซึ่งกันและกันขอบที่ขรุขระจะยึดกัน จะไป หน่วงการเลื่อนไถลที่เรียบ

     การสึกหรอ เกิดขึ้นเมื่อขอบที่ขรุขระที่พื้นผิวโลหะแตกออกและถ้าขอบนี้ยังสึกหรอไปเรื่อย ๆ ความเสียหายของพื้นผิวโลหะก็จะเกิดขึ้นการเสียดทานเป็นเรื่อง น่าปวดหัว ของวิศวกรบำรุงรักษาเพราะมันจะทำให้เครื่องจักรพังลง และก็ต้องมีการซ่อมแซมและเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เก่าแล้วออกไป

การหล่อลื่น:

     การหล่อลื่นมีคำจำกัดความง่าย ๆ ว่าเป็นศาสตร์ของการลดการเสียดทานโดยการนำสารลดการเสียดทานที่เหมาะสมมาใช้ระหว่างพื้นผิวของวัสดุที่ขัดถูกันมีการเคลื่อนที่ กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ การหล่อลื่นเป็นกุญแจที่จะทำให้ ลดการสูญเสียพลังงาน และความเสียหายของชิ้นส่วน การลดการสึกหรอกลายเป็นกุญแจที่จะรักษาชิ้นส่วนเครื่องกลให้มีประสิทธิภาพที่มีผลดีที่สุดและยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรด้วยน้ำมันหล่อลื่นอาจมี 3 สถานะ คือ แก๊ส ของเหลว และของแข็ง เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้เพิ่มสถานะที่ 4 คือ น้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์ น้ำมันหล่อลื่นได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากสำหรับการใช้งานสมัยใหม่เพราะจุดประสงค์ และขอบเขตของการใช้น้ำมันหล่อลื่นมีมากมาย และหลากหลาย  เวลานี้น้ำมันหล่อลื่นถูกลงความเห็นว่ามีความ สำคัญ ต่อการการเก็บสิ่งสกปรกหรือสิ่งปนเปื้อนจากชิ้นส่วนที่ละเอียดอ่อนของเครื่องจักร ในบริเวณที่มีมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ความร้อนที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาใหญ่สำหรับวิศวกรบำรุงรักษาเพราะเครื่องจักรจะต้องทำงานนานกว่า และเร็วกว่าโดยไม่มีการหยุดเครื่อง สารเติมแต่งชนิดพิเศษ กำลังมีความสำคัญเพิ่มขึ้นเพื่อช่วยลด หรือ ระบายความร้อนที่เกิดขึ้นซึ่งมิฉะนั้นแล้วอาจเป็นสาเหตุให้เครื่องจักรเสียหายได้น้ำมันหล่อลื่นยังถูกพบอีกว่าเป็น ตัวกลาง ในอุดมคติ สำหรับระบบไฮดรอลิกเพราะน้ำมันหล่อลื่นสามารถ ส่งถ่ายกำลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์โดยตรงของการหล่อลื่นคืออะไร?:

                ผลลัพธ์ปฐมภูมิ (โดยตรง ) ของการหล่อลื่นคือ

 • หน่วงการสึกหรอ
 • ลดการเพิ่มของอุณหภูมิให้น้อยที่สุด
 • ลดการเสียดทาน

                ผลลัพธ์ทุติยภูมิ ( โดยอ้อม ) ของการหล่อลื่นคือ

 • ยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร
 • ลดการหยุดของเครื่องเมื่อเครื่องเสีย
 • ลดต้นทุนการผลิตซึ่งมาจากการเดินเครื่องจักรไม่ถูกขัดจังหวะ ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง และการเปลี่ยนชิ้นส่วนเครื่องจักรน้อยลง

การหล่อลื่นที่ได้ผล:

     เพื่อเป็นการรักษาให้สมรรถนะของเครื่องจักร โรงงาน และห้องทำงานในโรงงานมีอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องตั้งแผนกบำรุงรักษา การบำรุงรักษาแบ่งเป็น “ การบำรุงรักษาเพื่อแก้ไข ” ( Corrective  Maintenance ) และ “ การบำรุงรักษาเพื่อป้องกัน ” ( Preventive  Maintenance )

     การบำรุงรักษาเพื่อแก้ไข ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นการบำรุงรักษาเมื่อเครื่องจักร หรื อุปกรณ์เมื่อมีความเสียหายเล็ก ๆ เกิดขึ้น การบำรุงรักษาแบบนี้เป็นการซ่อมแซมชิ้นส่วนเครื่องจักร และโดยทั่วไปมักเป็นนโยบายของโรงงานขนาดเล็กที่มีเครื่องจักรปริมาณน้อย และความเสียหายที่เกิดขึ้นมักไม่มีผลต่อสายการผลิต

     การบำรุงรักษาเพื่อป้องกัน เป็นการบำรุงรักษาที่มุ่งตรงไปยังการทำให้สมรรถนะของเครื่องจักรยืนยาวที่สุดโดยไม่เกิดปัญหา หรือ เกิดความเสียหายซึ่งจะเป็นสาเหตุทำให้สายการผลิตสะดุดลง การบำรุงรักษาเพื่อป้องกันที่ได้ผลนั้นทำให้การผลิตในอุตสาหกรรมมี ประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากเวลาที่จะสูญเสียไปกับการถูกขัดจังหวะลดลงให้เหลือน้อยที่สุด

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการหล่อลื่นที่เพียงพอ:

     เป็นช่วงเวลาหลายปีที่น้ำมันหล่อลื่นไม่ได้มีความสำคัญนักเพราะเครื่องจักรมีความสลับซับซ้อนน้อยกว่า และความหลากหลายของน้ำมันหล่อลื่น ก็ยังไม่มีความจำเป็น อย่างไรก็ตามในปัจจุบันนี้เครื่องจักรมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น การปรับเครื่องมีความเที่ยงตรงมากขึ้น เครื่องจักรมีขนาดกะทัดรัดมากขึ้น และภาวะในการปฏิบัติงานก็รุนแรงและหลากหลายมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ทำให้มีการใช้น้ำมันหล่อลื่นหลายชนิด ที่แตกต่างกันแต่ก็เป็นความตั้งใจ และความพยายามอย่างมากที่จะนำน้ำมันหล่อลื่นไปใช้งานที่เหมาะสม ประโยชน์ที่ได้รับจากโปรแกรมการหล่อลื่นของ OMEGA เห็นได้ชัดขึ้นเมื่อแสดงออกมาในรูปของเงิน เมื่อใช้น้ำมันหล่อลื่นของ OMEGA ทำให้ประหยัดได้ถึง 100 เท่าของค่าใช้จ่ายในการหล่อลื่น ประโยชน์ที่ได้รับแน่นอนจากการหล่อลื่นที่ดี มีดังนี้

 • การสังเกตการณ์สมรรถนะของเครื่องจักร – น้ำมันหล่อลื่นของ OMEGA ที่มีคุณภาพดีกว่าจะมีอายุการใช้งานนานกว่าแม้ว่าจะเดินเครื่องที่ความเร็วสูงสุด และปริมาณน้ำมันหล่อลื่น OMEGA ที่ต้องใช้ก็น้อยกว่าน้ำมันหล่อลื่นที่มีราคาแพงน้อยกว่า
 • ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา – น้ำมันหล่อลื่นของ OMEGA ที่มีคุณภาพสูงมีผลให้การเปลี่ยนชิ้นส่วนของเครื่องจักรน้อยกว่า และเครื่องจักรเสียหายน้อยกว่า
 • การเสียของเครื่องน้อยที่สุด– การเสียหรือการพังของเครื่องจักรไม่เพียงแต่จะทำให้การซ่อมแซมมีราคาแพงแต่ยังทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงมากถ้าพูดในแง่ของความล้มเหลวในการผลิตที่เกิดขึ้น เรื่องดังกล่าวเป็นจริงไม่เพียงแต่กับ โรงงานที่มี
 • การนำระบบอัตโนมัติมาใช้ เท่านั้นแต่ ฟาร์มขนาดเล็ก ที่หากรถแทรกเตอร์เสีย ก็สามารถทำให้สูญเสียเงินเป็นจำนวนมาก การหล่อลื่นโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ OMEGA จะลดจำนวนครั้งของการเสียของเครื่องลงอย่างมาก
 • การลดปริมาณของเสียในการผลิต – ผลิตภัณฑ์มากมายที่ไม่ผ่านการยอมรับภายหลังจากการตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการยอมรับนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นโดยตรงจากเครื่องจักรที่ผลิตไม่เป็นไปตามแผนเพราะการสึกหรอเนื่องจากมีการหล่อลื่นไม่เพียงพอ

โปรแกรมการหล่อลื่นเพื่อป้องกัน:

     ขั้นตอนแรกที่จะแน่ใจในการหล่อลื่นที่ถูกต้องก็คือการพัฒนาโปรแกรมการหล่อลื่นของ OMEGA ที่เหมาะสม เพื่อเป็นการเตรียมโปรแกรมดังกล่าว จำเป็นต้อง

 • หาค่าของช่วงระยะเวลาการหล่อลื่น
 • จำแนก และให้รหัสน้ำมันหล่อลื่นที่แตกต่างกัน
 • จัดตั้งระบบการบันทึกข้อมูล
 • วาดเส้นทางการหล่อลื่น
 • ก่อตั้งศูนย์เอกสารสำคัญในการควบคุม
 • กำหนดช่วงเวลาในการหล่อลื่o
 • กำหนดการบันทึกประจำวันของการหล่อลื่น
 • มีการจัดเก็บสต็อกน้ำมันหล่อลื่น OMEGA ให้เพียงพอ
Read 76368 times

Product Cetegory

Product Features

 • All
 • Magna Welding
 • Omega Additive Other
 • Omega Food Grade
 • Omega Grease
 • Omega Oil
 • Title
 • Random
 • จารบีทนความร้อน

  จารบีทนความร้อน

  จารบีทนความร้อน จารบีทนความร้อน OMEGA 33 จารบีทนไอน้ำร้อนในเตาเผา ตู้อบอุปกรณ์ ที่ใช้กระบวนการเคมีที่มีไอ เกี่ยวข้อง ให้ขีดจำกัดถึง 315 °C+ OMEGA 35 จารบีหล่อลื่นแบริ่งในเตาอบ อุปกรณ์การใช้งานที่เคลื่อนที่ช้าๆ
  Read More
  • Omega Grease
 • น้ำมันไฮดรอลิค

  น้ำมันไฮดรอลิค

  น้ำมันไฮดรอลิค OMEGA 606 ชนิด มัลติเกรด (SAE 10w40) น้ำมันหล่อลื่นไฮดรอลิก ชนิดที่ดีที่สุดใช้งานหล่อลื่นในระบบไฮดรอลิก ที่ใช้งานหนัก อย่างดีเยี่ยม โดยไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายเป็นเวลาถึง 10 ปี OMWGA
  Read More
  • Omega Oil
 • จารบีทนความเย็น

  จารบีทนความเย็น

    จารบีทนความเย็น OMEGA 66 จารบีทนอุณหภูมิเย็นจัดถึง -55 OC ที่นิยมใช้ในทางทหาร หรือ องค์กรอื่น ๆ ในโลก ให้ความสำคัญในด้านประสิทธิภาพ และคุณภาพ สมรรถนะที่สูง
  Read More
  • Omega Grease
 • จารบีทนเคมี กรด และออกซิเจน

  จารบีทนเคมี กรด และออกซิเจน

  จารบีทนเคมี กรด และออกซิเจน OMEGA 28 สารหล่อลื่นซึ่งผลิตขึ้นโดยกระบวนการทางเคมี สำหรับใช้ในงานกับส่วนที่ทำหน้าที่ปิดเปิดทางผ่านของของเหลว Flanges Valves Pumps Swivel Joints
  Read More
  • Omega Grease
 • จารบีทนน้ำเค็ม และป้องกันสนิม

  จารบีทนน้ำเค็ม และป้องกันสนิม

  จารบีทนน้ำเค็ม และป้องกันสนิม OMEGA 95 จารบีที่ผสมหัวเชื้อป้องกันสนิม และการกัดกร่อนจากน้ำทะเลชนิดเข้มข้นสูง ทนต่อการกัดกร่อนและง่ายต่อการแปรสภาพ เช่น การประมง การเจาะบ่อน้ำมัน การเจาะบ่อแก๊สนอกฝั่งทะเล การขนส่ง น้ำมันทางเรือฯลฯ 
  Read More
  • Omega Grease
 • จารบีหล่อลื่นเฟืองเปิด ทนน้ำ ต้านสนิม

  จารบีหล่อลื่นเฟืองเปิด ทนน้ำ ต้านสนิม

  จารบีหล่อลื่นเฟืองเปิด ทนน้ำ ต้านสนิม OMEGA 73 จารบีเฟืองท้ายเปิด ทนต่อแรง เหวี่ยงและแรงสลัด ทนน้ำ ฝุ่น โคลน ประกอบด้วย Capillary action ปกป้องหลายชั้น
  Read More
  • Omega Grease
 • จารบีสำหรับแบริ่งอุตสาหกรรม

  จารบีสำหรับแบริ่งอุตสาหกรรม

  จารบีสำหรับแบริ่งอุตสาหกรรม OMEGA 22 จารบีหล่อลื่นสารสังเคราะห์ PTFE เหมาะสำหรับใช้กับตลับปืน รวมถึงราววิ่งและอุปกรณ์นำร่อง ข้อต่อและคับปลิงอื่นๆ 
  Read More
  • Omega Grease
 • จารบีแบริ่งทนน้ำ รับแรงกระแทกสูง

  จารบีแบริ่งทนน้ำ รับแรงกระแทกสูง

  จารบีแบริ่งทนน้ำ รับแรงกระแทกสูง OMEGA 51 จารบีหล่อลื่นโมลี่ สำหรับมอเตอร์ไฟฟ้า และลูกปืนรอบจัดที่ใช้งานหนักไม่เป็นสื่อไฟฟ้า OMEGA 57 จารบีหล่อลื่นทนแรงกระแทกสูง ทนนน้ำ ฝุ่น โคลน ทนความร้อน 250
  Read More
  • Omega Grease
 • จารบีหล่อลื่นปลอกคม สลัก บุช พิน

  จารบีหล่อลื่นปลอกคม สลัก บุช พิน

  จารบีหล่อลื่นปลอกคม สลัก บุช พิน OMEGA 64 จารบีที่มีความเหนียวแน่น ทนทาน เกาะติดทนสูง เป้าหมายก็เพื่อให้การหล่อลื่น ระบบล้อตีนตะขาบ สลัก และบุชโรลเลอร์ ที่ใช้งานหนัก ทนต่อสภาวะน้ำ
  Read More
  • Omega Grease
 • จารบีแบริ่งรอบสูง 10,000 RPM

  จารบีแบริ่งรอบสูง 10,000 RPM

  จารบีแบริ่งรอบสูง 10,000 RPM OMEGA 66 หล่อลื่นแบริ่งที่มีความเร็วสูง เช่น แบริ่งที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร ที่ตั้งความเร็วในการปฏิบัติงานที่ ความเร็วระหว่าง 25,000 ถึง 30,000
  Read More
  • Omega Grease
 • จารบีหล่อลื่นโซ่ สลิง

  จารบีหล่อลื่นโซ่ สลิง

  จารบีหล่อลื่นโซ่ สลิง OMEGA 65 จารบีโพลีเมอร์ชนิด FLUORINATED ที่มี High-Contrast สูง ในรูปของ Methacrylate จะช่วยในการแทรกซึมและหล่อลื่นที่ขอบนอกของลวดสลิง และหยุดการสึกหรอ ยึดติดผิวโลหะได้ดี
  Read More
  • Omega Grease
 • น้ำมันสำหรับโซ่ และรางเลื่อนอุตสาหกรรม

  น้ำมันสำหรับโซ่ และรางเลื่อนอุตสาหกรรม

  น้ำมันสำหรับโซ่ และรางเลื่อนอุตสาหกรรม OMEGA 608 น้ำมันสำหรับโซ่และรางเลื่อน โซ่สายพาน ความเร็วสูง และ hookways SAE 30,40,50 Omega 641 ThermaSyn (100%)
  Read More
  • Omega Oil
load more hold SHIFT key to load all load all

ข้อมูลที่น่าสนใจ

 • All
 • MagnaWelding
 • OmegaLubricant
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • Case welding Egypt

  Case welding Egypt

  กรณีศึกษา Case welding - Repairing Railway Manganese Frog at Egypt CUSTOMER: Egyptian Railways - Abbaseya Production WorkshopEgypt
  Read More
  • MagnaWelding
 • Case welding India

  Case welding India

  กรณีศึกษา Case welding Rail - Road Crossing in front India Name of Authorized Distributor Millennium Products
  Read More
  • OmegaLubricant
 • Case welding Malaysia

  Case welding Malaysia

  กรณีศึกษา Case welding - Repairing Railway KTMB  Malaysia railway Case welding CUSTOMER: KTMB  Malaysia railway MAGNA 
  Read More
  • MagnaWelding
 • CERTIFICATE OF CONFORMANCE - ALLERGEN FREE

  CERTIFICATE OF CONFORMANCE - ALLERGEN FREE

                             Allergens หมายถึงสารก่อภูมิแพ้
  Read More
 • การพัฒนาของจารบีอเนกประสงค์

  การพัฒนาของจารบีอเนกประสงค์

       แผนกผลิตของ OMEGA ได้พัฒนา และออกสูตรจารบีสมรรถนะสูงที่ให้การหล่อลื่นที่มีหน้าที่พิเศษภายใต้สภาวะการปฏิบัติการที่หลากหลาย น้ำมันหล่อลื่น อเนกประสงค์ของ OMEGA นี้ได้ออกแบบให้มี สมรรถนะสูงกว่า จารบีทั่วไป น้ำมันหล่อลื่นในอุตสาหกรรมอเนกประสงค์ของ OMEGA ให้ประโยชน์แก่ผู้ใช้หลายประการ ดังนี้
  Read More
  • OmegaLubricant
 • การหล่อลื่นคืออะไร

  การหล่อลื่นคืออะไร

       การหล่อลื่นเป็นกระบวนการลดการเสียดทาน การเสียดทานเป็น คำสำคัญ ที่จะทำให้เข้าใจเกี่ยวกับการหล่อลื่น ดังนั้นในส่วนแรกจะเป็นการให้คำจำกัดความเรื่องการเสียดทาน สาเหตุ และผลกระทบของการเสียดทาน สำหรับส่วนหลังจะเกี่ยวข้องกับการหล่อลื่น น้ำมันหล่อลื่นทำงานอย่างไร การใช้งานที่แตกต่างกัน และปรับปรุงสมบัติการหล่อลื่นของผลิตภัณฑ์ของแผนกผลิต OMEGA อย่างไร
  Read More
  • OmegaLubricant
 • บรรจุภัณฑ์โพลิเมอร์รุ่นทันสมัยของ OMEGA

  บรรจุภัณฑ์โพลิเมอร์รุ่นทันสมัยของ OMEGA

    บรรจุภัณฑ์โพลิเมอร์รุ่นทันสมัยของ OMEGAให้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้อย่างไร  การนำในการริเริ่มของ OMEGA:      ในอุตสาหกรรมของน้ำมันหล่อลื่นยกเว้น แผนกผลิตของ OMEGA ผู้จำหน่ายทุกคนยังคงใช้ถังทรงกลม (Drum) ที่ทำด้วยเหล็ก เก่า และล้าสมัยเป็นภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ส่งให้ลูกค้าเพราะถังทรงกลมเหล่านั้นมีราคาถูกมันไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้จำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นและจารบีมักจะใช้ถังทรงกลมมือสองหรือที่ใช้แล้วบ่อยๆ
  Read More
  • OmegaLubricant
 • อันตราย และข้อควรระวังของผู้ใช้น้ำมันหล่อลื่น

  อันตราย และข้อควรระวังของผู้ใช้น้ำมันหล่อลื่น

       ปัญหาด้านสุขภาพจากการสัมผัสน้ำมันหล่อลื่นไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนัก แต่จะเกิดขึ้นเมื่อได้สัมผัสน้ำมันหล่อลื่นเป็นเวลานานอย่างไรก็ตามโดยธรรมชาติแล้วก็เหมือนกับสารเคมีทุกประเภทที่คนที่ค่อนข้างไวมาก ๆ มีแนวโน้มที่จะแพ้( Hyper - Allergenic ) น้ำมันหล่อลื่นบางชนิด หรือ ส่วนผสมในน้ำมันหล่อลื่น ทำนองเดียวกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกวันที่พบว่าคนบางคนอาจเกิดเป็นผื่นคันได้หลังจากทานสตรอเบอรี่ และมะเขือเทศในขณะที่คนส่วนใหญ่เอร็ดอร่อยกับอาหารเหล่านี้ตามปกติโดยไม่มีอาการป่วยใด ๆ เลย 
  Read More
  • OmegaLubricant

 

VdoMagma Welding

Vdo Cleaners

Vdo TOOLS EQUIPTMENT